Přeskočit obsah

Led

Rychlé použití

from dtbox.led.shortcuts import led_green, led_amber, led_red

# krátké bliknutí
led_red.blink()

# rozsvítit
led_amber.value(1)

# zhasnout
led_green.value(0)

Jednoduché cvičení s barevnými LED je semafor (TODO link).

Třída

Konstruktor

Led(pin, value=False)
  • pin - číslo pinu, na který je Led připojena
  • value - Led bude svítit (výchozí je False)

Ukázka

from dtbox.led import Led
from dtbox.pinout import PIN_LED_GREEN

green_led = Led(pin=PIN_LED_GREEN)

Metody

def blink(length_on=1000, length_off=1000)

Blikne diodou

  • length_on - doba, po kterou bude dioda rozsvícená
  • length_off - doba, po kterou bude dioda zhasnutá

Ukázka

led_green.blink(length_on=500, length_off=500)

value

def value(value=None)

Rozsvítí nebo zhasne diodu

  • value - logická hodnota o tom, zda bude Led svítit nebo ne (výchozí je prázdná hodnota)

Ukázka

led_green.value(value=True)

toggle

def toggle()

Přepne stav Led (svítí/nesvítí)

Ukázka

led_green.toggle()